Reformimi i sistemit të përgatitjes dhe të trajnimit të mësuesve

Propozim për ris​trukturimin e programeve të studimit në fakultetet e mësuesisë në përputhje me procesin e “Bolonjës“

Studimi përqendrohet te puna që po kryeht në Fakultetet e mësuesisë të cilat janë të përfshira nga kërkesa për reformim të përgatitjes së mësuesve, “proces i Bolonjës”. Pa mohuar aspak punën e bërë deri tani, por duke e vlerësuar këtë proces si të vështirë dhe që pengohet nga faktorë të shumtë, si mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme, e fondeve, e përvojës dhe e njohjes, gjendja e tanishme është larg arritjes së synimit strategjik: integrimi në Bashkimin Europian, dhe më gjerë, në atë të familjes së vendeve të përparuara.

Nga ana tjetër, statusi i ulët i mësuesve në shoqëri, kontigjentet e dobëta të studentëve i bëjnë fakultetet e mësuesisë ende të papreferuar dhe cilësia e dobët riciklohet duke e vështirësuar përmirësimin e situatës arsimore. Integrimi në Bashkimin Europian, ku Shqipëria ka kohë që ka paraqitur kërkesën për të nënshkruar marrëveshjen e asocijim stabilizimit, kërkon edhe përmbushjen e disa standardeve në arsim. Këto standarde burojnë nga objektivi që ka përcaktuar Europa si shoqëri e dijes dhe që kërkon të ketë rol udhëheqës në ekonominë botërore në vitet e mëpasme, duke filluar nga viti 2010.

Po ashtu, në Deklaratën e Bolonjës, në paragrafin e dytë përmendet se Europa është shoqëri e bazuar në dijen dhe që mbështetet në vlerat e qytetarisë demokratike. Për më tepër, në Strategjinë e arsimit parauniveristar, të miratuar në Korrik 2004 përmendet se në arsimin bazë do të synohet në formimin e shprehive për shoqërinë e dijes. Bashkimi Europian në mënyrë të vazhdueshme po mbështet reformat arsimore në vendet e Europës Juglindore që janë të lidhura pazgjishmërisht me prirjet europiane, në mënyrë të veçantë me strategjinë “Objektivat 2010”. Në dokumentet e BE-së, prioritet i lartë i jepet përgatitjes dhe trajnimit të mësuesve, si aktorë kryesorë në çdo strategji që ka si synim nxitjen e zhvillimit të shoqërisë dhe të ekonomisë.
 
Kërkesat e sotme për përgatitjen e mësuesve burojnë nga nevoja në zhvillimin e potencialit njerëzor me qëllim që ata të përballojnë sfidat e shoqërisë së dijes.

Studimi përqendrohet në elelemente të tilla si struktura e planeve mësimore dhe e lëndëve, sistemi i vlerësimit, sutimet në tre cikle, partnetirteti me shkollën dhe institucionet e tjera, zhvillimi profesional i stafit dhe shprehitë bazë të studentëve si parakusht për fillimin e studimeve. Për të gjitha këto aspekte studimi përfundon me rekomandimet përkatëse të cilat synojnë në përmirësimin e cilësisë së mësuesve të rinj dhe të formimit të atyre në shërbim. Për realizimin e këtij studimi punoi Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar. Financimi i studimit u bë nga Agjensia e Akreditimit të Arsimit të Lartë.

Shkarko materialin e plotë në PDF.

 

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934