Mësimdhënia Dhe Të Nxënët Ndërveprues Sipas Metodave Për Zhvillimin E Të Menduarit Kritik

Target grup:  Mësues/e 

Kohëzgjatja e programit: 12 ditë 

(142 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 60 orë studim dhe punë e pavarur dhe 10 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë.)

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 10

Përshkrim i Programit

Programi synon t'i aftësojë pjesëmarrësit:

 • të krijojnë, të ndërtojnë dije dhe të formojnë shprehi përmes metodave të bashkëveprimit aktiv  të punës në grupe, të diskutimeve të arsyetuara,
 • të jenë në gjendje ta shndërrojnë klasën në një mjedis që mbështet dhe nxit të nxënët, në klasë mendimtare.

Programi ka karakter modular me përmbajtje:

 • Moduli 1: Parime të të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik
 • Moduli 2: Marrja e informacionit nga teksti
 • Moduli 3: Të lexuarit dhe të kuptuarit e teksteve narrative
 • Moduli 4: Të nxënët në bashkëpunim
 • Moduli 5: Zhvillimi i një diskutimi
 • Moduli 6: Procesi i të shkruarit
 • Moduli 7: Të shkruarit argumentues bindës. Të kuptuarit e argumenteve
 • Moduli 8: Të dëgjuarit kritik
 • Moduli 9: Planifikimi i mësimit dhe vlerësimi. 
 • Koherenca objektiva-metoda-vlerësim

Materialet që përdoren
Libra, botime të CDE-së
Materiale të shkruara për punë të pavarur dhe në grupe në auditor (handouts).
Programe kompjuterike për demonstrim, studim dhe punë individuale dhe në grup.

Mënyra e vlerësimit
Me demonstrime dhe dosje, bazuar në standardet profesionale të programit. 
Dosjet e çertifikimit përmbajnë: prova të plotësimit të kërkesave për çertifikim sipas nivelit të çertifikatës; vlerësime të dosjes, plane, programe dhe prova të tjera nga referimet nëpër veprimtari për zhvillim profesional në shkollë a gjetkë; vlerësime të pjesëmarrësve pas referimeve në seminare që kanë përfunduar, dëshmi dhe prova të tjera të zotërimit dhe demonstrimit të metodave ndërvepruese.

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934