Arti i të Shkruarit

Target grup: Mësues/e
Kohëzgjatja e programit: 12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 12

Përshkrim i Programit
Programi i Artit i të shkruarit synon të plotësojë dijet dhe të zhvillojë më tej aftësitë dhe shprehitë në të shkruar të pjesëmarrësve nëpërmjet sesioneve ndërveprues. Procesi i të shkruarit trajtohet në të gjitha fazat e tij, në forma të shumëllojshme. 

Programi ka karakter modular me përmbajtje:

  • Moduli 1: Koncepti i të shkruarit si proces: krijimi, përvijimi dhe produkti; etapat e të shkruarit. 
  • Moduli 2: Organizimi i të shkruarit; nga fjalia tek paragrafi, elementet dhe llojet e tij. 
  • Moduli 3: Shkrimi i esesë: hapat për të shkruar esenë; struktura e esesë; llojet dhe mënyra të shkrimit të esesë. 
  • Moduli 4: Format e të shkruarit; shkrimi krijues; shkrimet personale; të shkruarit në gjini të ndryshme letrare dhe joletrare. 
  • Moduli 5: Fjalia; llojet gramatikore, stili dhe konciziteti; 
  • Moduli 6: Fjalët dhe përzgjedhja e fjalëve; regjistri dhe nuancat kuptimore dhe gjuhësore të fjalëve. 
  • Moduli 7: Shkrimet funksionale; shkrimi për jetën. 
  • Moduli 8: Mjete dhe teknika që përmirësojnë cilësinë e të shkruarit (procesi i kërkimit dhe dokumentimit të burimeve, biblioteka, Interneti, etj). 
  • Moduli 9: Organizimi i kursit të të shkruarit, përfshirja e të shkruarit në lëndë të ndryshme. 

Materialet që përdoren
Libra, botime të CDE-së
Materiale të shkruara për punë të pavarur dhe në grupe në auditor (handouts).
Programe kompjuterike për demonstrim, studim dhe punë individuale dhe në grup.

Mënyra e vlerësimit
Me demonstrime dhe dosje, bazuar në standardet profesionale të programit. 
Dosjet e çertifikimit përmbajnë: prova të plotësimit të kërkesave për çertifikim sipas nivelit të çertifikatës; vlerësime të dosjes, plane, programe dhe prova të tjera nga referimet nëpër veprimtari për zhvillim profesional në shkollë a gjetkë; vlerësime të pjesëmarrësve pas referimeve në seminare që kanë përfunduar, dëshmi dhe prova të tjera të zotërimit dhe demonstrimit të metodave ndërvepruese.

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934