Mentorët - Përgatitja, Trajnimi Dhe Udhëheqja E Praktikave Shkollore

Target grup: Punonjës të sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht mësues të kategorisë së dytë të kualifikimit.

Kohëzgjatja e programit:   12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 12

Përshkrim i Programit

Ky program synon përgatitjen profesionale të mësuesve mentor për udhëheqjen dhe zhvillimin e praktikave profesionale të praktikantëve-mësues të rinj me qëllim që të përgatiten për të fituar statusin e mësuesit përmes provimit të shtetit. Mentori është një mësues me përvojë, i cili mëson dhe udhëheq praktikantin në procesin e përvetësimit të mësimdhënies. 

Programi ka karakter modular me përmbajtje:

 • Moduli 1      Praktikantët si studentë, karakteristikat dhe veçoritë e punës me ta. 
 • Moduli 2      Mentori, mentorimi dhe përmbajtja e lëndës. 
 • Moduli 3      Pedagogjia dhe kualifikimi fillestar. 
 • Moduli 4      Cilësia në praktikën profesionale. 
 • Moduli 5     Mësimi cilësor përmes praktikës me përdorimin e metodologjive ndërvepruese dhe  aktive. 
 • Moduli 6      Vëzhgimi i praktikantëve, natyra dhe roli i vazhgimit. 
 • Moduli 7      Mentorimi dhe vlerësimi. 
 • Moduli 8      Kompetencat profesionale të vlerësimit. 
 • Moduli 9      Mentorimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i shkollës. 
 • Moduli 10    Partneriteti në përgatitjen e mësuesve fillestarë.
 • Moduli 11    Marrëdhëniet teori-praktikë në përgatitjen e mësuesve.
 • Moduli 12    Përgjegjësitë dhe detyrat e mentorëve në shkollë.

Materialet që përdoren

Libra, botime të CDE-së

Materiale të shkruara për punë të pavarur dhe në grupe në auditor (handouts).

Programe kompjuterike për demonstrim, studim dhe punë individuale dhe në grup.

Mënyra e vlerësimit

Me demonstrime dhe dosje, bazuar në standardet profesionale të programit. 

Dosjet e çertifikimit përmbajnë: prova të plotësimit të kërkesave për çertifikim sipas nivelit të çertifikatës; vlerësime të dosjes si mësues/e apo trajner/e, plane, programe dhe prova të tjera nga referimet nëpër veprimtari për zhvillim profesional në shkollë a gjetkë; vlerësime të pjesëmarrësve pas referimeve në seminare që kanë përfunduar, dëshmi dhe prova të tjera të zotërimit dhe demonstrimit të metodave ndërvepruese.

Partnere

Qendra për Arsim Demokratik newsletter

Rregjistrohuni me email per te marre te rejat me te fundit nga CDE

Na ndiqni në Facebook

Na Kontaktoni

Adresa Rruga Jordan Misja,
Pallatet Genner 2, 
Tiranë

Email: info.cde@cde.edu.al


Sekretaria:
Tel: +355 44 50 90 11/12 / +355 69 80 60 934