Vizioni dhe Misioni

VIZIONI

Ndërtimi i kapaciteteve në të gjitha nivelet e sistemit dhe institucionet arsimore, për përgatitjen e nxënësve dhe studentëve si qytetarë aktivë të shoqërisë demokratike, që kontribuojnë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e shoqëror të vendit.


MISIONI

Qendra për Arsim Demokratik është organizatë jofitimprurëse, që mbështet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit, duke kryer një sërë veprimtarish intelektuale në fushën e këshillimit, hulumtimit, trajnimit, lidershipit, menaxhimit arsimor dhe botimeve, që nxitin të menduarit kritik, të nxënit aktiv dhe afatgjatë për të gjithë qytetarët e një shoqërie demokratike të bazuar në dije.

 

Partnere