Mentorët - Përgatitja, Trajnimi Dhe Udhëheqja E Praktikave Shkollore

Target grup: Punonjës të sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht mësues të kategorisë së dytë të kualifikimit.

Kohëzgjatja e programit:   12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement (foto e certifikates perkatese)

Numri i krediteve: 12

Përshkrim i Programit

Ky program synon përgatitjen profesionale të mësuesve mentor për udhëheqjen dhe zhvillimin e praktikave profesionale të praktikantëve-mësues të rinj me qëllim që të përgatiten për të fituar statusin e mësuesit përmes provimit të shtetit. Mentori është një mësues me përvojë, i cili mëson dhe udhëheq praktikantin në procesin e përvetësimit të mësimdhënies. 

Programi ka karakter modular me përmbajtje:

 • Moduli 1      Praktikantët si studentë, karakteristikat dhe veçoritë e punës me ta. 
 • Moduli 2      Mentori, mentorimi dhe përmbajtja e lëndës. 
 • Moduli 3      Pedagogjia dhe kualifikimi fillestar. 
 • Moduli 4      Cilësia në praktikën profesionale. 
 • Moduli 5     Mësimi cilësor përmes praktikës me përdorimin e metodologjive ndërvepruese dhe  aktive. 
 • Moduli 6      Vëzhgimi i praktikantëve, natyra dhe roli i vazhgimit. 
 • Moduli 7      Mentorimi dhe vlerësimi. 
 • Moduli 8      Kompetencat profesionale të vlerësimit. 
 • Moduli 9      Mentorimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i shkollës. 
 • Moduli 10    Partneriteti në përgatitjen e mësuesve fillestarë.
 • Moduli 11    Marrëdhëniet teori-praktikë në përgatitjen e mësuesve.
 • Moduli 12    Përgjegjësitë dhe detyrat e mentorëve në shkollë.

Materialet që përdoren

Libra, botime të CDE-së

Materiale të shkruara për punë të pavarur dhe në grupe në auditor (handouts).

Programe kompjuterike për demonstrim, studim dhe punë individuale dhe në grup.

Mënyra e vlerësimit

Me demonstrime dhe dosje, bazuar në standardet profesionale të programit. 

Dosjet e çertifikimit përmbajnë: prova të plotësimit të kërkesave për çertifikim sipas nivelit të çertifikatës; vlerësime të dosjes si mësues/e apo trajner/e, plane, programe dhe prova të tjera nga referimet nëpër veprimtari për zhvillim profesional në shkollë a gjetkë; vlerësime të pjesëmarrësve pas referimeve në seminare që kanë përfunduar, dëshmi dhe prova të tjera të zotërimit dhe demonstrimit të metodave ndërvepruese.

Partnere