Hartimi i Objektivave Për Mësimdhënien Dhe Vlerësimin

Target grup:    Mësues/e 
Kohëzgjatja e programit:   10 ditë 
(200 orë gjithsej:  60 orë në auditor, 125 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë). 

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement 

Numri i krediteve: 10

Përshkrim i Programit: Program synon të aftësojë pjesëmarrësit në:

 • formulimin sa më të saktë të objektivave mësimore; 
 • përdorimin e objektivave në planifikimin e mësimdhënies dhe të vlerësimit, në lidhje të ngushtë me parimin e koherencës midis mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimit si bazat e shtyllës kryesore të planifikimit mësimor;
 • formulimin e shprehive për pregatitjen e tezave të ndryshme, paraqitjen në formë të shkruar dhe prezantimin përpara audiencës.

Programi ka karakter modular me përmbajtje:

 • Moduli  1:  Objektivat mësimore si rezultate të parashikuara të të nxënit
 • Moduli  2:  Taksonomia e objektivave, taksonomia e Blumit e rishikuar
 • Moduli  3:  Si të përftojme formulime të qarta të objektivave mësimore
 • Moduli  4:  Përdorimi i objektivave në planifikimin e mësimdhënies dhe vlerësimit
 • Moduli  5:  Si të shkruajme objektiva për të arritur nivelin e të njohurit, kuptuarit dhe të zbatuarit
 • Moduli  6:  Si të shkruajme objektiva për shprehi të të menduarit të nivelit të lartë
 • Moduli  7:  Si të shkruajmë objektivat e sferës emocionale
 • Moduli  8:  Përdorimi i objektivave mësimore në vlerësim 

Metodat që përdoren: 
Prezantimi, Brainstorming, Loja me role,  Teknika e grupeve nominale, Metoda e studimit të çështjes, Metodat vizuale, Diskutimet, Paneli etj. 

Materialet që përdoren: 
Video projektor, laptop, flipcharter, lapustila, memo me ngjyra të ndryshme, shirita letre, etj. 

Mënyra e vlerësimit: 
Me demonstrime dhe dosje, bazuar në standardet profesionale të programit. 
Dosjet e çertifikimit përmbajnë: prova të plotësimit të kërkesave për çertifikim sipas nivelit të çertifikatës; vlerësime të dosjes, plane, programe dhe prova të tjera nga referimet nëpër veprimtari për zhvillim profesional në shkollë a gjetkë; vlerësime të pjesëmarrësve pas referimeve në seminare që kanë përfunduar, dëshmi dhe prova të tjera të zotërimit dhe demonstrimit të metodave ndërvepruese. 

Partnere