Shkolla e Lidershipit, Përgatitja e drejtuesve për udhëheqjen, menaxhimin dhe administrimin e institucioneve arsimore 2012

Partnere