Ne sjellim ndryshimin

Qendra për Arsim Demokratik është organizatë profesionale dhe e pavarur jofitimprurëse, që mbështet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit duke kryer një sërë veprimtarish intelektuale në fushën e konsulencës, kërkimit, trajnimit, lidershipit, menaxhimit arsimor dhe botimeve, që nxisin të menduarit kritik, të nxënët aktiv dhe afatgjatë për të gjithë qytetarët e një shoqërie demokratike. Adresa: Rruga Jordan Misja, Pallatet Genner 2, Tiranë Email: [email protected] Sekretaria: Tel: +355 44 50 90 12 /068 60 80 789 Recepsioni: Tel: +355 44 50 90 13/068 20 44 330

Partnere