629
628
627
626
625
89
84
95

Miresevini në CDE

Ne sjellim ndryshimin

Qendra për Arsim Demokratik është organizatë profesionale dhe e pavarur jofitimprurëse, që mbështet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit duke kryer një sërë veprimtarish intelektuale në fushën e konsulencës, kërkimit, trajnimit, lidershipit, menaxhimit arsimor dhe botimeve, që nxisin të menduarit kritik, të nxënët aktiv dhe afatgjatë për të gjithë qytetarët e një shoqërie demokratike. Adresa: Rruga Jordan Misja, Pallatet Genner 2, Tiranë Email: [email protected] Sekretaria: Tel: +355 44 50 90 12 /068 60 80 789 Recepsioni: Tel: +355 44 50 90 13/068 20 44 330

13 December 2013

Më datë 13 dhjetor 2013, Shkolla e Lartë e Edukimit dhe Qendra për Arsim Demokratik nënshkruan në Buçimas, Pogradec marrëveshjen me Nehemia Gateëay University e cila synon bashkëpunimin ndërmjet këtyre institucioneve arsimore, për të nxitur interesin në aktivitete lidhur me hulumtimin dhe zhvillimin, shkëmbimin e profesorëve dhe të personelit...

6 December 2013

Më datë 6 dhjetor 2013, CDE dhe SHLE organizuan një sesion jubilar në përkujtim të dijetarëve, të edukatorëve të shquar të cilët kanë lënë gjurmë në zhvillimin e arsimit shqiptar dhe botëror.

Në këtë aktivitet morën pjesë: zv. Ministrja e Arsimit dhe Sportit Znj. Nora Malaj, përfaqësues nga trupi diplomatik i akredituar në Tiranë, nga...

25 October 2012

Më datë 15-16 nëntor 2013, Institucioni Universitar “Shkolla e Lartë e Edukimit“ (ShLE), Qendra për Arsim Demokratik (CDE), Tiranë dhe Durham University & University of Glasgow, UK, organizuan workshopin "Lidershipi dhe menaxhimi për arsim cilësor", nën drejtimin e Catherine Owen.

Në këtë workshop pati pjesëmarrje të gjerë me pedagog...

Target grup: Punonjës të sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht mësues të kategorisë së dytë të kualifikimit.

Kohëzgjatja e programit:   12 ditë

Target grup: Mësues/e
Kohëzgjatja e programit: 12 ditë

(210 orë gjithsej:  72 orë në auditor, 123 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë).

Target grup:    Mësues/e 
Kohëzgjatja e programit:   10 ditë 
(200 orë gjithsej:  60 orë në auditor, 125 orë studim dhe punë e pavarur dhe 15 orë demonstrim dhe arsyetim me gojë). 

Dokumenti njohës në përfundimin e programit: Çertifikatë me suplement 

Projekte

24 March 2014

Propozim për ris​trukturimin e programeve të studimit në fakultetet e mësuesisë në përputhje me procesin e “Bolonjës“

...
24 March 2014

Studimi u krye në kuadrin e një projekti me titull “Zgjerimi i zhvillimit profesional të praktikantëve të arsimit dhe praktikat e...

Partnere